Barangay Official Logo


.Ang bukas na kamay ay sumasagisag ng taus pusong pagtanggap sa bawat nangangailangan.

Ang bibliya ang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa bawat naninirahan sa Barangay, dala ng tunay na pananampalataya.

.Ang ibon ay sagisag ng kalayaan ng kaisipan at kalayaang gumawa ng mga bagay na makakabuti para sa kapwa.

Ang araw ang pinagmumulan ng liwanag na gumagabay sa daan ng pag-unlad at sya ring tumatanglaw upang makamit ang mataas na antas ng pag-aaral.

.Karamihan ng naninirahan sa Barangay Lote, ay may propesyonal at may negosyong pinamamahalaan at pinagkakakitaan ng malaki gaya ng mga paupahang bahay, apartment at iba pa.Comments